NGO CRMC- NGO Center for the Rights of Minority

Predstavnici desetak srpskih nevladinih organizacija juče su na sastanku u Gračanici usaglasili i potpisali dokument koji definiše ciljeve, organizacioni princip i delovanje zagovaračke platforme – „Empirika“.

Ovaj dokument ima za cilj da postavi osnovne principe rada zagovaračke platforme „Empirika“ i da definiše prava i obaveze organizacija članica.

Dokument ne predstavlja pravno obavezujući ugovor, već daje okvire dobrih praksi u procesu zagovaranja i regulisanja odnosa između organizacija u inicijativama neformalne prirode.

„Empirika“ je zagovaračka inicijativa organizacija civilnog društva koje predstavljaju interese srpske zajednice na Kosovu, sa mandatom da pred donosiocima odluka na lokalnom i centalnom nivou na Kosovu zagovara zakonska i praktična rešenja u domenu zakonom garantovanih civilnih i ljudskih prava nevećinskih zajednica na Kosovu.

Organizacije članice inicijative su Centar za zastupanje demokratske kulture – ACDC, Humani centar Mitrovica, Omladinski edukativni klub Sinergija, Komunikacija za razvoj društva – CSD, Radio Kontakt plus, Mreža za građanski aktivizam – MGA, Centar za prava manjinskih zajednica – CRMC, Forum za razvoj i multietničku saradnju – FDMC, Domovik i Aktiv.

Zagovračka inicijativa „Empirika“ predstavlja neformalno udruživanje više organizacije civilnog društva radi preduzimanja zagovaračkih akcija sa ciljem postizanja pozitivnih društvenih promena.